Twój koszyk

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.allergia.pl

§ 1. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator, Sprzedawca – Fundacja Allergia z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66 lok. 33A, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr
  0000820844, posługująca się nr NIP 5272915762 i REGON 38517814200000;
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej);
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie sklep.allergia.pl;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.allergia.pl;
 8. Towar – oznacza produkty możliwe do zakupienia w Sklepie, zarówno w postaci materialnej, jak i wirtualnej.
§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu
 1. Sklep funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest odpłatne, dobrowolne i dozwolone dla Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
§ 3. Składanie i przyjmowanie zamówień
 1. Klient składa zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie;
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”, powodującego wysłanie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia do systemu Sprzedawcy.
 2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszystkie dane obowiązkowe, oznaczone symbolem „*” oraz wpłynie on do systemu Sprzedawcy.
 3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny identyfikator pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Klienta.
 4. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w opisie zamieszczonym przy danym Towarze z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe, a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
§ 4. Realizacja zamówień
 1. Szczegółowe zasady i terminy realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.
 2. Zamówienia złożone od poniedziałku do środy są wysyłane w czwartek, a zamówione od czwartku do niedzieli są wysyłane w poniedziałek każdego tygodnia kalendarzowego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy wysyłki zamówień określone w ust. 1-2 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie. O zmianach i przerwach w realizacji wysyłek Sprzedawca będzie informował na bieżąco na głównej stronie Sklepu, a w sprawach indywidualnych również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 5. Zasady dostarczania zamówień
 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia: przesyłką kurierską, z dostawą do Paczkomatu InPost, za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Termin dostawy uzależniony jest od terminów realizacji przez wybranego przez Klienta przewoźnika.
 3. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia informuje Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Klient dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat, Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu.
§ 6. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów
 1. Cena aktualna w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Cena jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 2. Ceny dostawy należne właściwemu przewoźnikowi uzależnione są od cenników wewnętrznych przewoźników, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
§ 7. Sposoby płatności ceny za Towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów
 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
  1. płatność przy odbiorze – Klient płaci, odbierając zamówiony Towar;
  2. płatność on-line za pośrednictwem Przelewy24
  3. przelew – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłany jest numer zamówienia i rachunku bankowego Sprzedawcy; a zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klienta sposobów płatności, w tym zastrzeżenie wymogu dokonania przedpłaty, w szczególności wobec Klienta, który dwukrotnie nie odebrał przesyłki pobraniowej (płatność przy odbiorze).
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych związanych z nabyciem Towaru ponosi Klient.
§ 8. Miejsce i sposób składania reklamacji
 1. Reklamacje Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@allergia.pl, wskazując jednocześnie na:
  a) opis zauważonej wady;
  b) oraz żądanie (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny towaru lub odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy).
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych powiadomi Klienta.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji Klient zwróci wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, a Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca może zwrócić Klientowi uiszczoną przez niego cenę w części (obniżenie ceny towaru) lub w całości (w przypadku odstąpienia od umowy).
§ 9. Przepisy dotyczące Konsumentów
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 11, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania Towaru przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną. Uprawnienie to wygasa wraz z upływem wskazanego w zdaniu pierwszym terminu.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: contact@allergia.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Konieczne jest jednak, by w odstąpieniu zostały zawarte wszystkie informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: contact@allergia.pl.
 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 15. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt, na adres podany przez Konsumenta.
 17. W zakresie nieobjętym Regulaminem zakres odpowiedzialności Fundacji Allergia z tytułu nabytego Towaru regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
§ 10. Prawa autorskie
 1. Towary sprzedawane w Sklepie i ich zdjęcia chronione są prawami autorskimi należącymi do Sprzedawcy.
 2. Szablon wykorzystany do budowy strony internetowej to Coldbox autorstwa Toshihiro Kanai (WordPress.org), z którego Fundacja Allergia korzysta na zasadzie licencji niewyłącznej.
§ 11. Zastrzeżenia
 1. Informacje zawarte w Sklepie mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Wygląd Towaru prezentowany w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów, lub podobne okoliczności.
§ 12. Wymagania techniczne i pliki cookies
 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Na stronie internetowej Sklepu używane są pliki cookies, aby zwiększyć komfort Klienta – dzięki nim interakcja między Klientem a stroną internetową jest szybsza i łatwiejsza.
 3. Klient może zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookies, a nawet usunąć te, które już zostały zapisane na urządzeniu, z którego przegląda stronę sklep.allergia.pl poprzez zmianę ustawień poufności w przeglądarce, może to jednak nie pozostać bez wpływu na korzystanie ze strony internetowej, dłuższy okres ładowania się strony, jak również ograniczenia w korzystaniu z jej funkcjonalności.
 4. Sprzedawca przechowuje zapytania HTTP kierowanych do serwera Fundacji Allergia przez okres wymagany w celu świadczenia usług wsparcia dla oprogramowania.
 5. Ikony symbolizujące media społecznościowe w menu głównym są obrazami statycznymi zapisanymi na serwerach Sprzedawcy. Ikony są objęte prawami autorskimi osób trzecich, o których mowa w §10 Regulaminu.
§ 13. Dane osobowe
 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Klienta w formularzu zamówienia Sprzedawca pełni funkcję Administratora.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych usunięcia danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw należy wysłać wiadomość na adres contact@allergia.pl
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów są podmioty, które dostarczają Administratorowi narzędzia informatyczne do obsługi Sklepu, biuro rachunkowe zapewniające obsługę księgową Administratora, kancelaria prawna oraz dostawcy przesyłek.
 5. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru jako formy płatności przelewów on-line, obsługiwanych przez Przelewy24, odbiorcą danych osobowych Klienta obejmujących adres e-mail będzie PayPro (w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie Sklepu).
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy zawartej z Fundacją Allergia – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przez okres niemniej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia końcowego sprzedaży.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli w jego ocenie przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 8. Podanie Danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy sprzedaży.
§ 14. Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu. Decydując się na korzystanie ze Sklepu, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Sklepu, nie później niż 7 (siedem) dni kalendarzowych przed planowaną zmianą.
 3. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO, a w przypadku konsumentów również ustawy o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2020 r.
Załącznik nr 1

wzór formularza odstąpienia od umowy