Twój koszyk

Regulamin świadczenia usługi: szkolenie medyczno-prawne z pierwszej pomocy w anafilaksji (on-line)

 1. Organizator szkolenia: Fundacja Allergia z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66 lok. 33A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000820844, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272915762, REGON 38517814200000.
 2. Adres do kontaktu: contact@allergia.pl
 3. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą opłacenia szkolenia. Na 3 dni przed terminem szkolenia Organizator prześle drogą mailową link do platformy szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe osobie, która zawarła umowę o świadczenie usługi.
 4. Wszystkie materiały szkoleniowe (zarówno przesłane zgodnie z pkt 3 powyżej, jak i prezentowane podczas szkolenia) podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich. Osoba uczestnicząca w szkoleniu może wykorzystywać je wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego oraz do celów związanych z uczestnictwem w szkoleniu.
 5. W celu wzięcia udziału w szkoleniu on-line konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej. Nie jest wymagana rejestracja, wystarczy połączyć się z platformą szkoleniową przy użyciu linku, o którym mowa w pkt 3.
 6. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma obowiązek korzystania z usługi zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez osobę uczestniczącą w szkoleniu treści o charakterze bezprawnym.

 7. Osoba, która zawarła umowę o świadczenie usługi może ją rozwiązać przed jej wykonaniem. W sprawach dotyczących zwrotu poniesionej opłaty zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: contact@allergia.pl
 8. Jeżeli osoba, która zawarła umowę o świadczenie usługi nie weźmie udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę, ani do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia nie później niż na 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej lub organizacyjnej, a także zdarzeń losowych. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przesłana pocztą elektroniczną do osób, które zawarły umowę o świadczenie usługi. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zaproponuje nowy termin. Jeżeli nie będzie możliwości określenia innego terminu lub osoba, która zawarła umowę o świadczenie usługi nie wyrażenia chęci skorzystania z proponowanego terminu, Organizator jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez nią kwoty.
 10. W przypadku zastrzeżeń dotyczących szkolenia osoba w nim uczestnicząca może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: contact@allergia.pl. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Osoba składająca reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. W przypadku sporu osoba składająca reklamację ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Przetwarzanie danych osobowych osób, które zawarły umowę o świadczenie usługi przetwarzane są zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych w Fundacji Allergia, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://allergia.pl/dane-osobowe/.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma regulamin portalu allergia.pl oraz regulamin sklepu sklep.allergia.pl.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2023 r.