Twój koszyk

Dane osobowe

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI ALLERGIA

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Allergia z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66 lok. 33A, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000820844, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272915762, REGON 38517814200000 (dalej: Fundacja Allergia).

Kontakt z Fundacją Allergia w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: contact@allergia.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem działalności Fundacji Allergia, Fundacja Allergia przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach (ograniczając przetwarzanie danych do niezbędnego minimum), jednak zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

2. W celu udzielania wszechstronnej pomocy zgodnie ze Statutem Fundacji Allergia, w tym udzielania wsparcia za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz poczty e-mail, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • telefon kontaktowy,
 • podane w treści skierowanej do Administratora wiadomości.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Fundacji Allergia jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami).

3. W celu obsługi zapytań skierowanych do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://allergia/kontakt/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Administrator przetwarza dane osobowe podane w skierowanej do Administratora wiadomości.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku kontaktu handlowego, podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

4. W celu realizacji usługi Newslettera Administrator przetwarza adres e-mail użytkownika korzystającego z tej usługi. Wysłanie formularza i potwierdzenie zapisu do listy mailingowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego otrzymywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi Newslettera.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

5. W celu obsługi darowizn na rzecz Fundacji Allergia, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • status płatności,
 • wysokość darowizny,
 • numer konta bankowego darczyńcy,
 • dane przekazane Usługodawcy przez Serwis pośrednictwa finansowego w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny za pośrednictwem wtyczki wbudowanej na stronie internetowej Fundacji Allergia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Allergia jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami.

6. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych z pierwszej pomocy w anafilaksji i ich wykonania, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres e-mail,
 • telefon kontaktowy,
 • numer PESEL,
 • numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

7. W celu obsługi zamówień w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem: https://sklep.allergia.pl Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko lub firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres e-mail,
 • telefon kontaktowy,
 • numer PESEL,
 • numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej
 • miejsce dostawy,
 • status płatności.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

8. W przypadku wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną,
 • numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

9. W celu zawarcia i wykonania umowy z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych Administrator jako usługobiorca przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • telefon kontaktowy,
 • siedziba,
 • adres miejsca wykonywania działalności,
 • NIP,
 • REGON,
 • numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

10. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres e-mail,
 • PESEL,
 • numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Fundacji Allergia jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami.

11. W celu umożliwienia aktywności użytkowników, którzy pozostawiają swoje dane osobowe na publicznych profilach Fundacji Allergia na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Youtube jak również efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali  informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, Administrator przetwarza następujące osobowe:

 • adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, nazwa dostawcy usług internetowych, data i godzina odwiedzin strony, język i rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

12. W celu administrowania stroną internetową znajdującą się pod adresem https://allergia.pl/ oraz w celu badania i analizowania aktywności na w/w stronie internetowej, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, nazwa dostawcy usług internetowych, data i godzina odwiedzin strony, język i rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, informacje przesyłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Fundacji Allergia jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).

13. Ponadto Administrator przetwarza pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do korzystania ze stron internetowych serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które przedstawiamy poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • wpływ na procesy i wygodę korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • utrzymanie stanu sesji — pliki cookies służą uwierzytelnianiu użytkowników strony. Jeżeli użytkownik loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, dłuższego okresu ładowania się strony oraz ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Microsoft (Microsoft Corporation z siedzibą w USA).

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości.

Podstawą prawną przetwarzania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się informacja o wykorzystywaniu plików cookies) oraz art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Allergia jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W braku zgody na wykorzystywanie plików cookies koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

III. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — w zależności od podjętej decyzji. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać taką informację bezpośrednio do Allergia za pośrednictwem poczty e-mail: contact@allergia.pl
 2. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
IV. Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Fundację Allergia.
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych z pierwszej pomocy w anafilaksji, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu e-mail, telefonu komórkowego, numeru PESEL lub odpowiednio NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz miejsca zamieszkania lub odpowiednio adresu siedziby firmy — bez tego Fundacja Allergia nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 3. W celu otrzymania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, numeru NIP – bez tego Fundacja Allergia nie jest w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 4. W celu zawarcia i wykonania umowy z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych konieczne jest podanie numeru kontaktowego, siedziby, adresu miejsca wykonywania działalności, numeru NIP, numeru i serii dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego, bez tego Fundacja Allergia nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
V. Odbiorcy danych osobowych
 1. W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie konieczności, przekazujemy Twoje dane osobowe firmom świadczącym usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, współpracującym z nami prawnikom, firmie hostingowej, dostawcom usług IT, serwisom pośrednictwa finansowego, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom. Ze swojej strony zapewniamy jednak, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że w związku ze świadczeniem usług przez Fundację Allergia i ich promowaniem, Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane – w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy – poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez: Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), Microsoft (Microsoft Corporation z siedzibą w USA).

W każdej chwili udzielimy Tobie dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy brak jest potrzeby wykonywania operacji na Twoich danych osobowych innych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy zawartej z Allergia – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być przetwarzane nadal w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym użytkownikowi;
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową Administratora.
VIII. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Fundacji Allergia na adres: contact@allergia.pl
IX. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.